آسانسور بیماربر

آسانسور های بیمار بر(Bed elevator)آسانسور بیماربر

بیماربرهای آساتک در دو سایز تخت بر 1600 کیلوگرم و تخت بر 1200 کیلوگرم عرضه می گردد.

درطراحی کابین این نوع آسانسور ها ، کلیه استانداردهای لازم جهت محیط های بیمارستانی را هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ کاربر شامل می گردد.

این آسانسورها با سیستم محرکه های هیدرولیک و تراکنش و روم لس قابل اجرا است.